ค่า LUX หรือ ค่าลักซ์ สำหรับหลอดไฟแล้วนับว่าเป็นอีกค่าหนึ่งที่สำคัญต่อการเลือกโคมไฮเบย์ หรือ หลอดไฟ LED ทำให้การเลือกนั้นมีความเข้าใจต่อการเลือกซื้อโคมไฟไฮเบย์ ซึ่งเป็นค่าที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับค่าลูเมน

ค่า LUX คืออะไร

ลักซ์ (Lux) หรือตัวย่อคือ lx คุณจะเห็นในบางอุปกรณ์ที่ให้แสงไฟ ซึ่งจริง ๆ แล้วค่านี้ไม่ได้บอกวัดถึงประสิทธิภาพของแสงที่อุปกรณ์ แต่เป็นการวัดความสว่างที่ตกกระทบบนพื้นผิว โดย 1 Lux มีค่าเท่ากับ 1 ลูเมนต่อตารางเมตร

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ https://tips.thaiware.com/2250.html#what-is-lux

lux
  • Facebook
  • Google+
  • Gmail

ภาพจาก https://www.foxfury.com/measuring-light-Lumens-vs-Lux/

ลูเมน และ ค่าลักซ์ สำคัญอย่างไรกับการเลือกโคมไฟอุตสาหกรรม

ลูเมนเป็นค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพการส่องสว่างของแสง หรือ เป็นค่าแสงส่องสว่าง ออกมาได้เท่าไหร่ ซึ่งจะมีการบอกหน้ากล่องไฟ ว่าเป็น กี่ลูเมนต่อวัตต์

ค่าความสว่าง Lux คือค่าความเข้มของแสงสว่าง (Illuminance) บนหน้างานมีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร ซึ่งในกฎหมายแสงสว่างนั้นระบุค่าความต้องการแสงสว่างเป็นค่าเฉลี่ยของค่าลักซ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานพื้นที่นั้นๆ เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมีการกำหนดค่าความสว่างดังนี้

  • ร้านค้าปลีก

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าล่ะก็ สิ่งที่จำเป็นก็คือไฟที่สว่างพอจะดึงดูดลูกค้า ดังนั้น จึงควรเลือกโคมไฟที่มีความสว่างอย่างน้อน 800 Lux (ลักซ์ = หน่วยที่ใช้วัดความสว่าง)

  • คลังสินค้า

คลังสินค้าเป็นสถานที่กว้างและต้องการความสว่างที่เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงควรเลือกความสว่างอย่างน้อย 500 Lux ขึ้นไป

  • ที่จัดเก็บสินค้า

ในที่เก็บของนั้น ไม่ต้องการความสว่างมาก ดังนั้น หลอดที่มีค่า 300 Lux ก็เพียงพอแล้ว วิธีการคำนวณลักส์ (Lux) การคำนวณค่า Lux แบบละเอียดนั้นอาจจะยากสักหน่อย เพราะต้องตั้งฟังก์ชั่นสมการที่ชวนปวดหัว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยคำนวนค่า Lux รวมถึงวางแผนในการติดตั้งโคมไฟ ไฮเบย์ให้กับคุณได้ และถัดจากนั้น เราก็มาเข้าสู้ขั้นตอนการเลือกค่าลูเมนส์ (Lumens) กัน กำลังวัตต์ (W) และลูเมนส์ (Lumens) หลอดไฟ LED ของโคมไฟ ไฮเบย์ มีให้เลือกหลายกำลังวัตต์ แต่หลอดไฟ LED นั้นต่างจากหลอดไฟทั่วไป เพราะกำลังความสว่างของหลอดไฟ LED ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตต์ แต่อยู่ที่ค่าลูเมนส์ ยิ่งค่าลูเมนส์สูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการเอาโคมไฟ ไฮเบย์ไปติดในที่ซึ่งมีหลังคาสูงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องเลือกหลอดที่มีค่าลูเมนส์สูงตามไปด้วยนั่นเอง อย่าเช่น

  • 10-15 ฟุต – ความสูงนี้เหมาะสำหรับหลอดไฟตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 ลูเมนส์
  • 15-20 ฟุต – ความสูงนี้เหมาะสำหรับหลอดไฟตั้งแต่ 16,000 ถึง 20,000 ลูเมนส์
  • 25-35 ฟุต – สำหรับความสูงระดับนี้ หลอดไฟที่มีความสว่าง 33,000 ลูเมนส์ จะเหมาะที่สุด เป็นต้น

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้นายจ้างจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐานตามที่อธิบดี ประกาศกําหนด อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน ความเข้มของแสงสว่าง”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ความเข้มของแสงสว่าง” หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (lux)

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ที่กําหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ขอบคุณจากเพจ

Share This

Share this post with your friends!