ค่า LUX คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการเลือกซื้อโคมไฟและหลอดไฟ LED

ค่า LUX คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการเลือกซื้อโคมไฟและหลอดไฟ LED

ค่า LUX หรือ ค่าลักซ์ สำหรับหลอดไฟแล้วนับว่าเป็นอีกค่าหนึ่งที่สำคัญต่อการเลือกโคมไฮเบย์ หรือ หลอดไฟ LED ทำให้การเลือกนั้นมีความเข้าใจต่อการเลือกซื้อโคมไฟไฮเบย์ ซึ่งเป็นค่าที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับค่าลูเมน

ค่า LUX คืออะไร

ลักซ์ (Lux) หรือตัวย่อคือ lx คุณจะเห็นในบางอุปกรณ์ที่ให้แสงไฟ ซึ่งจริง ๆ แล้วค่านี้ไม่ได้บอกวัดถึงประสิทธิภาพของแสงที่อุปกรณ์ แต่เป็นการวัดความสว่างที่ตกกระทบบนพื้นผิว โดย 1 Lux มีค่าเท่ากับ 1 ลูเมนต่อตารางเมตร

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ https://tips.thaiware.com/2250.html#what-is-lux

ค่าลักซ์ LUX สำหรับโคมไฟอุตสาหกรรม

lux

ภาพจาก https://www.foxfury.com/measuring-light-Lumens-vs-Lux/

ลูเมน และ ค่าลักซ์ สำคัญอย่างไรกับการเลือกโคมไฟอุตสาหกรรม

ลูเมนเป็นค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพการส่องสว่างของแสง หรือ เป็นค่าแสงส่องสว่าง ออกมาได้เท่าไหร่ ซึ่งจะมีการบอกหน้ากล่องไฟ ว่าเป็น กี่ลูเมนต่อวัตต์

ค่าความสว่าง Lux คือค่าความเข้มของแสงสว่าง (Illuminance) บนหน้างานมีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร ซึ่งในกฎหมายแสงสว่างนั้นระบุค่าความต้องการแสงสว่างเป็นค่าเฉลี่ยของค่าลักซ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานพื้นที่นั้นๆ เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมีการกำหนดค่าความสว่างดังนี้

 • ร้านค้าปลีก

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าล่ะก็ สิ่งที่จำเป็นก็คือไฟที่สว่างพอจะดึงดูดลูกค้า ดังนั้น จึงควรเลือกโคมไฟที่มีความสว่างอย่างน้อน 800 Lux (ลักซ์ = หน่วยที่ใช้วัดความสว่าง)

 • คลังสินค้า

คลังสินค้าเป็นสถานที่กว้างและต้องการความสว่างที่เพียงพอสำหรับการทำงาน จึงควรเลือกความสว่างอย่างน้อย 500 Lux ขึ้นไป

 • ที่จัดเก็บสินค้า

ในที่เก็บของนั้น ไม่ต้องการความสว่างมาก ดังนั้น หลอดที่มีค่า 300 Lux ก็เพียงพอแล้ว วิธีการคำนวณลักส์ (Lux) การคำนวณค่า Lux แบบละเอียดนั้นอาจจะยากสักหน่อย เพราะต้องตั้งฟังก์ชั่นสมการที่ชวนปวดหัว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยคำนวนค่า Lux รวมถึงวางแผนในการติดตั้งโคมไฟ ไฮเบย์ให้กับคุณได้ และถัดจากนั้น เราก็มาเข้าสู้ขั้นตอนการเลือกค่าลูเมนส์ (Lumens) กัน กำลังวัตต์ (W) และลูเมนส์ (Lumens) หลอดไฟ LED ของโคมไฟ ไฮเบย์ มีให้เลือกหลายกำลังวัตต์ แต่หลอดไฟ LED นั้นต่างจากหลอดไฟทั่วไป เพราะกำลังความสว่างของหลอดไฟ LED ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตต์ แต่อยู่ที่ค่าลูเมนส์ ยิ่งค่าลูเมนส์สูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการเอาโคมไฟ ไฮเบย์ไปติดในที่ซึ่งมีหลังคาสูงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องเลือกหลอดที่มีค่าลูเมนส์สูงตามไปด้วยนั่นเอง อย่าเช่น

 • 10-15 ฟุต – ความสูงนี้เหมาะสำหรับหลอดไฟตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 ลูเมนส์
 • 15-20 ฟุต – ความสูงนี้เหมาะสำหรับหลอดไฟตั้งแต่ 16,000 ถึง 20,000 ลูเมนส์
 • 25-35 ฟุต – สำหรับความสูงระดับนี้ หลอดไฟที่มีความสว่าง 33,000 ลูเมนส์ จะเหมาะที่สุด เป็นต้น

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้นายจ้างจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐานตามที่อธิบดี ประกาศกําหนด อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน ความเข้มของแสงสว่าง”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “ความเข้มของแสงสว่าง” หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (lux)

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน ที่กําหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ขอบคุณจากเพจ

ค่าลักซ์ lux

ลูเมน คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการเลือกโคมไฟอุตสาหกรรม

ลูเมน คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการเลือกโคมไฟอุตสาหกรรม

ลูเมน คืออะไร  สำหรับผู้ที่เลือกซื้อหลอดไฟนั้นนอกจากวัตต์WATT(หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด) ที่ระบุในสินค้ายังมีค่าความสว่างของหลอดไฟซึ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกโคมไฟว่าตรงกับการใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มโกดังสินค้าหรือคลังสินค้า ที่ต้องการกระจายของแสงเพื่อทำให้มีความสว่างต่อการปฏิบัติงาน

วัตต์WATT(หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด)

บทความอ่านเพิ่มเติม วัตต์ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเลือกหลอดไฟ

ลูเมน คืออะไร

ลูเมน คืออะไร

“ลูเมน(lumen)” คือหน่วยวัดความสว่างของหลอดไฟ โดยการเอาแหล่งกำเนิดแสงไว้ที่ศูนย์กลางของทรงกลม ซึ่งมีรัศมีเท่ากับ 1 ฟุต หรือ 1 ลูเมนต่อตารางฟุต ใน 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 ลูเมน ก็คือที่พื้นที่ผิวโดยรอบขนาด 12.57 ตารางฟุต ก็จะมีเส้นแสง มาตก 12.57 ลูเมนส์ จะได้ว่า 1 cd = 12.57 lm

เครดิตเพจจาก https://www.ledinfinite.com/

 

ลูเมน สำคัญอย่างไรกับการเลือกโคมไฟอุตสาหกรรม

เป็นค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพการส่องสว่างของแสง หรือ เป็นค่าแสงส่องสว่าง ออกมาได้เท่าไหร่ ซึ่งจะมีการบอกหน้ากล่องไฟ ว่าเป็น กี่ลูเมนต่อวัตต์

led high bay หรือ โคมไฟไฮเบย์ ledตัวอย่างภาพโคมไฟอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างค่าของ ลูเมนในโคมไฟไฮเบย์ รุ่น PREMIUMBRIGHT 100 วัตต์ 18000  ลูเมน หมายความว่า มีค่าความสว่างสูงถึง 180 ลูเมนต่อวัตต์ (Watt)

ปกติแล้วการทดสอบ Lumens นั้นต้องทำที่ห้อง Lab โดยในเมืองไทยมีห้องทดสอบที่ได้มาตร IEC17025 อยู่หลายแห่งเช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (www.thaieei.com) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวด้วยหัวข้อทดสอบ LM-79 หรืออย่างน้อยควรมีผลทดสอบจากห้องทดสอบแลปมายืนยันคุณสมบัติ เช่น LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT ซึ่งมีการพูดถึงคุณสมบัติของโคมไฟไว้อย่างชัดเจน ด้วยความที่ โคมไฟ LED ไฮเบย์ โคมไฟไฮเบย์ (Highbay) นั้นติดอยู่ที่สูงจำเป็นต้องมี ค่าความสว่าง (lumen) ที่มากเพื่อให้ความสว่างเพียงพอมาถึงพื้นหรือระดับทำงาน (working span) การได้ค่าลูเมนที่ตรงตามที่ระบุนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งในท้องตลาดอาจระบุ ค่าความสว่าง (lumen) ที่สูงกว่าความเป็นจริงเพราะเป็นแค่การทำฉลากสินค้า เช่น 30,000 ลูเมน แต่ถ้าไปทดสอบจริงอาจได้แค่ 20,000 ลูเมนกว่า เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปทางผู้ซื้อจะไม่อาจทราบตรงจุดนี้ว่าได้มาจริงๆ กี่ลูเมนมักจะดูตามที่ระบุมาใน catalog เท่านั้น ซึ่งถ้าอยากจะทราบจำเป็นต้องส่งทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลา ดังนั้นผู้ซื้อควรพิจารณาจากผลทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ (ถ้ามี) หรือบริษัทฯที่มีผลทดสอบจริงเพื่อยืนยันคุณภาพความสว่างที่เต็ม lumens จริงๆ

เครดิตจากเพจ https://www.ledinfinite.com/highbay-led-high-lumen/

 

 

 

 

 

 

โคมไฟไฮเบย์ LED สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไร เลือกอย่างไร

โคมไฟไฮเบย์ LED สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไร เลือกอย่างไร

โคมไฟไฮเบย์ LED คืออะไร แตกต่างจากโคมไฟโรงงานทั่วไปอย่างไร  ทำไมต้องควรเปลี่ยนมาใช้ หลอดLED สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ โกดังคลังสินค้า  จุดเด่นในเรื่องของคุณสมบัติ คือ ต้องสว่างสูง ประหยัด ทนทาน อายุการใช้งานต้องยาวนาน

โคมไฟไฮเบย์ LED คืออะไร

คือ โคมไฟสำหรับติดตั้งกับเพดาน โดยปกติจะแขวนไว้ใต้ชายคา หรือ ใต้โครงหลังคาสูง เช่น สนามฟุตซอล หรือ สนามแบดมินตัน หรือ โกดังสินค้า  บางครั้งมีการเรียกได้หลายชื่อ LED HIGH BAY หรือ ไฮเบย์ หรือ โคมไฮเบย์  ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของโคมไฟไฮเบย์ก็คือ เป็นโคมที่ให้แสงสว่างได้อย่างทั่วถึง โดยส่วนมากจะติดไว้บนเพดานสูง เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการการกระจายแสงมากกว่า 15 ฟีต

เครดิตข้อมูลจากเพจ https://www.ledinfinite.com/led high bay หรือ โคมไฟไฮเบย์ ledhttps://www.ledinfinite.com/highbay-led-high-lumen/

โคมไฟไฮเบย์เหมาะติตตั้งระยะความสูงกี่ฟีต มีเทคนิคอย่างไร

 

กำลังวัตต์ (W) และลูเมนส์ (Lumens) (เครดิตเพจ https://www.ledinfinite.com/)

หลอดไฟ LED ของโคมไฟ ไฮเบย์ มีให้เลือกหลายกำลังวัตต์ แต่หลอดไฟ LED นั้นต่างจากหลอดไฟทั่วไป เพราะกำลังความสว่างของหลอดไฟ LED ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตต์ แต่อยู่ที่ค่าลูเมนส์ ยิ่งค่าลูเมนส์สูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการเอาโคมไฟ ไฮเบย์ไปติดในที่ซึ่งมีหลังคาสูงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องเลือกหลอดที่มีค่าลูเมนส์สูงตามไปด้วยนั่นเอง อย่าเช่น

 • 10-15 ฟุต – ความสูงนี้เหมาะสำหรับหลอดไฟตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 ลูเมนส์
 • 15-20 ฟุต – ความสูงนี้เหมาะสำหรับหลอดไฟตั้งแต่ 16,000 ถึง 20,000 ลูเมนส์
 • 25-35 ฟุต – สำหรับความสูงระดับนี้ หลอดไฟที่มีความสว่าง 33,000 ลูเมนส์ จะเหมาะที่สุด เป็นต้น

โคมไฟไฮเบย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น ให้ค่าลูเมนแสง มากกว่า 90lm/w มุมองศาแสง 60 องศา หรือ 120 องศา ให้ค่าสะท้อนแสงที่แตกต่างกันออกไป ระดับความสูงที่แนะนำในการติดตั้ง  ควรติดตั้งระดับ 6 เมตร ถึง 12 เมตรโคมไฮเบย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับพื้นที่ในการจัดเก็บอาหารได้ดี

ความสูงที่ติดต้ัง โคมไฟไฮเบย์ led

 

คุณสมับิตด้าน การให้แสงสว่างของโคมไฟไฮเบย์นั้นมีข้อแนะนำดังนี้

 • วอร์มไวท์ เป็นโคมไฮเบย์ LED ที่ให้แสงสว่างสีส้ม เหมาะสำหรับการนำมาเป็นไฟที่ใช้สำหรับการเก็บสินค้า สว่างไม่มากหรือน้อยเกินไป
 • คูลไวท์ เป็นโคมไฮเบย์ LED ที่ให้แสงผสมระหว่างแสงสีส้มและแสงสีขาวสว่างไม่มากหรือน้อยจนเกินไป แต่แสงจาก ประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก
 • เดย์ไลท์ เป็นโคมไฮเบย์ LED ที่ให้แสงสว่างสีขาว เหมาะสำหรับการนำมาติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการหรือห้องที่ต้องการใช้แสงสว่างในปริมาณมาก หรือใช้แสงสว่างในการทำงาน เป็นแสงไฟที่ให้แสงสว่างใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ

ความสว่างของแสง

 

โ๋คมไฟไฮเบย์ รุ่น PREMIUMBRIGHT HIGH LUMEN

การเลือกโคมไฟไฮเบย์ที่ได้คุณภาพเลือกอย่างไร

 • เม็ดแอลอีดีชิป (LED Chip) ระดับพรีเมี่ยม เช่น OSRAM
 • ใช้แผงวงจร Drivers ด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อความทนทานและคุ้มค่า
 • ความสว่างเต็ม Lumens
 • วัสดุที่ใช้และรูปแบบของตัวโคม (Materials& Designs)  เพราะเป็นโคมไฟที่ต้องทนความร้อนจากหลอดไฟได้สูง เนื่องจากให้ความสว่างสูง
 • ช่วยถนอมสายตาที่เหนื่อยล้าด้วยการลดแสงสีฟ้า(blue light) และการกระพริบของหลอดไฟ(Flickering)
 • ผลิตสินค้าในไทยและบริษัทเปิดดำเนินกิจการมายาวนานน่าเชื่อถือ

คุณสมบัติที่ดี โคมไฟไฮเบย์ LED

เครดิตจากเพจ

https://www.ledinfinite.com/highbay-led-high-lumen/

 

วัตต์ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเลือกหลอดไฟ

วัตต์ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเลือกหลอดไฟ

วัตต์ หรือ Watt เป็นสัญลักษณ์ข้างกล่องหลอดไฟ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้เป็นเครื่องหมายหลักที่พบได้ทั่วไป  หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า Watt วัตต์ กับการเลือกหลอดไฟ นั้นสำคัญอย่างไร และ มีผลต่อการเลือกอย่างไร แล้วทำไมถึงดูค่าวัตต์เป็นหลักบอกอะไรได้บ้าง

วัตต์ คืออะไร

คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ที่ใช้ในการทำงาน โดยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการที่ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองซื้อนั้นมีค่าวัตต์ที่สูงจะดีกว่าแต่มันก็ไม่เสมอไป ผลิตภัณฑ์บางประเภทก็จำเป็นที่จะต้องมีวัตต์ที่สูงเพื่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่นเครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น แต่จะดีกว่าไหมที่ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้กำลังวัตต์ที่น้อย พร้อมทั้งประหยัดไฟให้เราได้อีกอย่างเช่นหลอดไฟเป็นต้น

วัตต์

(watt, สัญลักษณ์ W) เป็นหน่วยเอสไอของกำลัง ตั้งชื่อตาม Jame Watt  ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100วัตต์ ขณะที่เขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าได้สองพันล้านวัตต์

1WATT มีค่าเท่ากับ 1 จูลของพลังงานต่อวินาที

โวลต์-วัตต์-แอมป์ แตกต่างกันอย่างไร
โวลต์ (volt หรือ V) คือหน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน อาทิ 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลต์ (ประเทศไทยก็ใช้ไฟระบบนี้)
แอมแปร์ หรือ แอมป์ (ampere หรือ A) คือหน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง อาทิ 5 A หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 5 แอมแปร์

Watt คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้ในการทำงาน เช่น หลอดไฟ 100วัตต์ หมายความว่า หลอดไฟกินไฟ 100 จูลต่อวินาที
1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อวินาที = 1 kg·m2·s−3

วัตต์กับการเลือกหลอดไฟ LED เกี่ยวข้องกันอย่างไร

หลอดไฟ led t8

ขอบคุณภาพ ตัวอย่าง หลอดไฟ Led t8

การเลือกหลอดไฟ สรุปเบื้องต้นว่ามีวัตต์สูง    แต่ความสว่างกลับสวนทาง ในอดีตโดยส่วนใหญ่แล้ว  หลอดไฟฟูลออเรสเซนต์ T8 นั้น  จำนวนวัตต์จะอยู่ที่ 36 และจำนวนลูเมน(ปริมาณแสง)จะอยู่ที่ 2100

แต่หลอดไฟ LED นั้น ในจำนวนลูเมนที่เท่ากันกลับใช้เพียงแค่ 18 วัตต์เท่านั้น

แปลว่าหลอดไฟ LED นั้นใช้ไฟน้อยกว่าในความสว่างที่เท่าเดิม ในส่วนของความสว่างนั้นเราจะพิจารณาที่ลูเมนซึ่งเป็นหน่วยความสว่างของหลอดไฟ ตัววัตต์นั้นจะเป็นการบ่งของถึงอัตราการใช้ไฟฟ้าที่สูง หรืออาจจะเปรียบเทียบง่ายๆ ในส่วนของหลอดไฟ LED T8 ที่ใช้ภานในบ้าน

 

บทความแนะนำ ประเภทของ หลอด LED มีกี่แบบ แบบไหนดีที่สุดในยุคนี้

ขอบคุณเครดิตภาพและข้อมูลสาระดีๆ